UPUTE I OPĆI UVJETI ZA TURISTIČKE ARANŽMANE INTERNET TURISTIČKE AGENCIJE DMC 4 GODIŠNJA DOBA, obrt za turizam i usluge; vl. Romana Bunčić

1.OSNOVNE     UPUTE

Opći uvjeti putovanja sastavni su dio svakog Ugovora  kojega zaključuju Internet turistička agencija DMC 4 GODIŠNJA DOBA, obrt za turizam i usluge, vl. Romana Bunčić (u daljnjem tekstu: Internet turistička agencija) i putnik (u daljnjem tekstu: ugovaratelj putovanja). Internet turistička agencija će realizirati program putovanja u cijelosti, osim u slučaju izvanrednih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, elementarne nepogode, intervencija nadležnih tijela državnih službi i sl.).

2.PRIJAVE, PONUDE

Prijave za turističke aranžmane, primaju se e-mailom, telefonom, telefaksom i drugim sredstvima daljinske komunikacije, kao i u poslovnicama ili na portalima agencija s kojima imamo potpisani ugovor o poslovnoj suradnji. Prilikom prijave, svaki je ugovaratelj putovanja dužan dati sve podatke koje zahtjeva određeni program putovanja. Obzirom da u pojedinim slučajevima Internet turistička agencija nabavlja u ime kllijenata od drugih dobavljača određene usluge, tada vrijede opći uvjeti dobavljača takvih usluga. Ponuda koja je poslana ugovaratelju putovanja sadržava opće informacije (destinacija, naziv programa, uslugu, cijenu, eventualne nadoplate ) , te opciju ponude. Unutar opcije, Internet turistička agencija garantira cijenu iz ponude, osim u slučajevima ako dobavljač promijeni cijenu i uvjete uslijed nekih događanja ( kongresi, sajmovi i sl.) ili ukoliko je organizator druga domaća ili inozemna putnička agencija, te se tada primjenjuju Upute i Oći uvjeti putovanja organizatora putovanja. Ugovaratelj putovanja može prihvatiti nove uvjete ili bez naknade (osim u situacijama kada je drugačije uvjetovano i ukoliko je druga putnička agencija organizator putovanja, tada podliježe Uputama i Oćim uvjetima organizatora putovanja) odustati od rezervacije unutar opcije ponude. Internet turistička agencija mora putem svoje web stranice, usmeno ili pismeno, putem elektronske pošte obavijestiti ugovaratelja putovanja o promjeni. Cijena je sastavni dio ponude i mora biti navedeno na što se odnosi cijena ( cijena po osobi, ukupna cijena , itd.). Ponuda može sadržavati popuste, kao i ostale pogodnosti koje mogu biti posebno prikazane kod opisa. Svaka prijava putovanja postaje punovažna uplatom predujma ili cjelokupnog iznosa po ponudi.

3.CIJENA

Cijena je sastavni dio ponude i mora biti navedeno na što se odnosi cijena ( cijena po osobi, ukupna cijena , itd.). Ponuda može sadržavati popuste, kao i ostale pogodnosti koje mogu biti posebno prikazane kod opisa. Svaka prijava putovanja postaje punovažna uplatom predujma ili cjelokupnog iznosa po ponudi. Prilikom prijave za paket aranžman, ukoliko u programu aranžmana nije drugačije navedeno, ugovaratelj putovanja uplaćuje predujam u iznosu od 30% od ukupne cijene aranžmana po osobi, dok se preostalih 70% iznosa do pune cijene aranžmana obvezuje uplatiti najkasnije 15 dana prije početka putovanja. Ako ugovaratelj aranžmana ne uplati preostali iznos najkasnije do navedenog roka, Internet turistička agencija će automatski (bez pismenog/usmenog ili bilo kakvog drugog kontakta ili obavijesti) otkazati putniku navedeno putovanje te zadržati uplaćeni iznos predujma. Ugovaratelj putovanja se u cijelosti odriče prava na kamatu na djelomične ili ukupne jednokratne uplate, kao i na kamatu po osnovi obročnih predujmova koje je Internet turističkoj agenciji uplatio više od mjesec dana prije početka zakazanog putovanja. Za rezervacije "na upit" uplaćuje se akontacija prema cjeniku odgovornog organizatora. Organizator neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćene akontacije. Ako ugovaratelj putovanja ne prihvati potvrđenu rezervaciju koja je učinjena prema njegovom pismenom zahtjevu, organizator će zadržati uplaćenu akontaciju za pokriće troškova rezervacije.Cijene putovanja su objavljene u kunama i to prodajnom tečaju valute zemlje u koju se putuje, a po tečaju poslovne banke organizatora putovanja. Internet turistička agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena.Internet turistička agencija ostvaruje pravo na povećanje cijene programa u slučaju promjene tečaja za više od 2%  i to najkasnije 14 dana prije zakazanog početka putovanja.

4.SADRŽAJ  PUTOVANJA

Sadržaj aranžmana uključuje sve što je Internet turistička agencija navela u programu u rubrici cijena aranžmana uključuje. Posebne usluge su sve one usluge koje nisu uključene u cijenu aranžmana, pa ih samim time ugovaratelj putovanja plaća zasebno. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i naplaćuju se kao dodatak na utvrđenu cijenu aranžmana. Fakultativne ili posebne usluge koje ugovaratelj aranžmana zatraži tijekom trajanja aranžmana, plaćaju se direktno turističkom pratitelju ili predstavniku Internet turističke agencije i to u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža. Cijene aranžmana su objavljene u kunama i to prodajnom tečaju valute zemlje u koju se putuje, a po tečaju poslovne banke organizatora putovanja. Internet turistička agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena  koje se odnose na posebne ili fakultativne usluge ako u međuvremenu, prije realizacije programa a nakon uplate, dobavljač usluga poveća cijenu.

5.KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Smještajni kapaciteti koje Internet turistička agencija nudi u svojim programima, opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u vrijeme izdavanja programa. Prehrana, standard smještaja, kao i druge usluge u ponudi hotela ili apartmana, pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, pa su samim time standardi smještaja, kao i pružene usluge, različiti i nisu usporedivi.

6.PROMJENA PROGRAMA

Internet turistička agencija ima pravo promijeniti program, ako nastupe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi pod Osnovnim uputama ovih Uvjeta ). Ugovoreni smještaj je moguće zamijeniti i to samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora putovanja.

7.PRAVO INTERNET TURISTIČKE AGENCIJE NA OTKAZ ARANŽMANA

Internet turistička agencija može otkazati aranžman u potpunosti ili djelomično, ukoliko prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se kao takve ne mogu izbjeći niti otkloniti, a čiji nastup bi u vrijeme objave i prodaje programa, Internet turističkoj agenciji bio opravdan razlog da se program ne objavi, odnosno da se za navedeni aranžman ne primaju prijave. Internet turistička agencija također može otkazati aranžman ako se ne prijavi neophodno potreban broj putnika koji je za taj aranžman predviđen. Uz program svakog putovanja, Internet turistička agencija je dužna navesti minimalno potreban broj putnika, da bi uopće došlo do realizacije putovanja. Internet turistička agencija preuzima obvezu obavijestiti ugovaratelja putovanja o otkazu aranžmana i to najmanje: 5 dana prije početka paket aranžmana te im po osnovi otkaza putovanja, vratiti cjelokupno uplaćeni iznos putovanja, a isti se odriču prava potraživanja i eventualne naknade štete od strane Internet turističke agencije.

8.ODUSTAJANJE UGOVARATELJA PUTOVANJA OD ARANŽMANA    

Ukoliko ugovaratelj putovanja otkazuje aranžman zbog bilo kakvog razloga, mora to učiniti pisanim putem. Datum zaprimanja pismenog otkaza aranžmana od strane ugovaratelja putovanja, predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova.

Za paket aranžmane, obračun troškova odustajanja od putovanja,     vršiti će se prema slijedećoj tabeli, osim ako na samom programu putovanja nije drugačije navedeno:

- za otkaz do 30 dana prije polaska, Internet turistička agencija naplaćuje 20% cijene aranžmana, a najmanje 100,00 kn,

- za otkaz od 29 do 22 dana prije polaska, Internet turistička agencija naplaćuje iznos od 30% cijene aranžmana,

- za otkaz od     21 do 15 dana prije polaska, Internet turistička agencija naplaćuje 40% cijene aranžmana,

- za otkaz od 14 do 8 dana prije polaska, Internet turistička agencija naplaćuje     80% cijene aranžmana,

- za otkaz od 7 do samog dana polaska, Internet turistička agencija naplaćuje     100% cijene aranžmana.

Ukoliko se putnik ne pojavi na mjestu polaska/sastanka ili otkaže aranžman  nakon njegova početka, Internet turistička agencija će zadržati cjelokupno naplaćeni iznos aranžmana.

Za sve grupne aranžmane napravljena je kalkulacija cijene na osnovi određenog broja plaćenih mjesta u autobusu ili avionu. Ukoliko grupa nema dovoljno putnika nadoplaćuje za prazna mjesta u autobusu do kalkuliranog broja. Ukoliko grupa koja nema kalkulirani broj plaćenih mjesta kod aranžmana s fiksnom cijenom inzistira na tome da bude sama u autobusu, nadoplaćuje za prazna mjesta do kalkuliranog broja.

Kada su stvarno nastali troškovi ili u slučajevima kada je udio u fiksnim troškovima veći od onih u navedenoj ljestvici obračuna troškova odustajanja, Internet turistička agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene koje se odnose na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promjene aranžmana.     Ako ugovaratelj putovanja  koji otkazuje aranžman, nađe novog korisnika iste rezervacije, Internet turistička agencija će za troškove uzrokovane zamjenom zaračunati stvarne troškove otkaza aranžmana, a najmanje 10% od iznosa cijene aranžmana. Kod otkazivanja svih oblika putovanja, ne isplaćuje se trošak nabave vize/a, a niti drugih putnih isprava (osiguranja).

9.OBVEZE INTERNET TURISTIČKE AGENCIJE

Internet turistička agencija je dužna:

•      brinuti o provedbi usluga kao i o izboru izvršitelja usluga i to pažnjom dobrog stručnjaka, te se brinuti o pravima i interesima ugovaratelja putovanja suglasno pravilima struke i običajima u turizmu,

•      ugovaratelju putovanja pružiti sve navedene usluge,

•      upoznati ugovaratelja putovanja s izvorima informacija u zemlji u koju putuje, kao i sa stupnjem rizičnosti putovanja u izabranu zemlju,

•      izdati ugovaratelju putovanja odgovarajuće dokumente za uplaćeni aranžman

•      voditi knjigu žalbe sukladno važećim zakonskim propisima.

Internet turistička agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršavanja usluga koje su prouzročene uslijed više sile ( Osnovne upute ovih  Uvjeta ), te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim zakonskim propisima i međunarodnim konvencijama. U svakom od navedenog slučaja, ugovaratelj putovanja podmiruje sve dodatne troškove.

10.OBVEZE UGOVARATELJA PUTOVANJA

Ugovaratelj putovana je dužan:

- posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Pratitelj ili predstavnik će uvijek pomoći u takvim slučajevima ali uz uvjet da se program nesmetano odvija. Ako je za neko putovanje potrebna viza, Internet turistička agencija može i to na zahtjev ugovaratelja putovanja, kada je to moguće, uz nadoplatu posredovati u njenom pribavljanju, s time da Internet turistička agencija ne jamči i samo izdavanje vize,

- cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. U slučaju potrebe, ugovaratelj putovanja je dužan priložiti liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata kao i/ili neispravnost putnih isprava koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obvezuju Internet turističku agenciju, te se prema putniku obračunavaju otkazni troškovi.

- poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i onih država kroz koje putnik putuje ili boravi tijekom putovanja, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima, te u cijelosti surađivati s izvršiteljima navedenih usluga i to u dobroj namjeri,

- pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem ili predstavnikom Internet turističke agencije,

- prilikom polaska na putovanje, turističkom pratitelju ili predstavniku Internet turističke agencije predočiti dokument o plaćenom aranžmanu ( izdani račun, potvrdu o uplati, kopiju uplate i sl. ).

U slučaju nepoštivanja bilo koje od navedenih obveza, ugovaratelj putovanja u cijelosti odgovara organizatoru za naknadu štete.

11.PRTLJAGA

Ukoliko ugovaratelj putovanja putuje zrakoplovom, ima pravo na prijevoz prtljage sukladno odredbama zračnog prijevoznika. Troškove viška prtljage plaća ugovaratelj putovanja sukladno važećim cijenama zračnog prijevoznika. Ukoliko se radi o prijevozu autobusom, ugovaratelj putovanja ima pravo unijeti u autobus prtljagu besplatno do težine koju određuju prijevoznici s tim da se ugovaratelja putovanja o tome obavijesti prije puta. Putnik je dužan voditi računa o svojim osobnim stvarima, koje je kao takve unio u autobus i kod svakog napuštanja autobusa, te iste stvari ponijeti sa sobom. Internet turistička agencija  ne odgovara putniku za gubitak ili oštećenje takvih stvari izvan autobusa. Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu ugovaratelj osiguranja podnosi prijevozniku ili recepciji smještajnog objekta, avio prijevozniku, odnosno ovisno o mjestu gdje je oštećenje ili gubitak nastupio. Internet turistička agencija ne odgovara niti za krađu prtljage niti za druge dragocjenosti, te preporučuje najam sefa u smještajnim kapacitetima i policu osiguranja prtljage.

12.PUTNO OSIGURANJE

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Internet turistička agencija je dužna ugovaratelju putovanja  ponuditi osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje od otkaza putovanja, te ga u cijelosti upoznati sa sadržajem i obimom svake od navedenih polica. Ugovaratelj putovanja dužan je izvijestiti Intenet turističku agenciju pri ugovaranju aranžmana i ugovaranju police osiguranja o svom zdravlju, kroničnim bolestima, navikama vezanim uz zdravstveno stanje, posebnom režimu prehrane, alergijama i slično u skladu s određenim programima i uvjetima boravka na određenim destinacijama, te postupiti po zakonskim obvezama i odredbama.

13.JAMČEVNO OSIGURANJE I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu Internet turistička agencija zaključila je jamčevno osiguranje u slučaju stečaja. Ugovaratelj putovanja u tom slučaju treba na najbrži način kontaktirati EUROHERC OSIIGURANJE d.d., Podružnicu Sisak; telefon : 00385 44 571 777, te navesti svoju adresu i telefon gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati. Broj police za osiguranje jamčevina turističkih paket aranžmana je 802287953, te broj police osiguranja od odgovornosti paket aranžmana je 802248386.

14. PRIGOVOR

Ako su usluge od strane tInternet turističke agencije nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, ugovaratelj putovanja može uložiti pismeni prigovor. Svaki ugovaratelj putovanja ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Svaki prigovor ugovaratelja putovanja podnosi se zasebno, budući da Internet turistička agencija neće rješavati postupak grupnih prigovora.

Postupak u svezi s prigovorom:

- odmah, na samom mjestu pružanja usluge, ugovaratelj putovanja reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja ili predstavnika Internet turističke agencije, a ukoliko istoga nema, onda se reklamacija predaje izvršitelju usluge. Pri tome je ugovaratelj putovanja dužan surađivati sa turističkim pratiteljem ili predstavnikom     Internet turističke agencije, kao i sa samim izvršiteljem usluge i to u dobroj vjeri, a sve s ciljem otklanjanja uzroka prigovora. Ukoliko ugovaratelj putovanja na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje u cijelosti odgovara uplaćenoj usluzi, Internet turistička agencija neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju, niti je u obvezi o istoj se očitovati.

- ukoliko uzrok prigovora ne bi bio otklonjen na mjestu pružanja usluge, ugovaratelj putovanja  se obvezuje zajedno s turističkim pratiteljem ili predstavnikom Internet turističke agencije ili izvršiteljem usluge o tome sastaviti pismenu potvrdu, te po jedan potpisani primjerak od strane svake osobe, zadržavaju ugovaratelj putovanja i izvršitelj usluge, a jedan primjerak je za potrebe same Internet turističke agencije,

- najkasnije u roku od 8 dana po povratku s putovanja, ugovaratelj putovanja predaje pisani prigovor na adresu Internet turističke agencije. Internet turistička agencija će uzeti u postupak samo one prigovore koji su potpuno dokumentirani, dostavljeni u ostavljenom roku i potpisani od strane ovlaštenih osoba iz prethodnog stavka ove točke, sa svim eventualno potrebnim prilozima (računi za dodatne troškove i sl.),

- Internet turistička agencija će se pismeno očitovati na tako zaprimljen pismeni prigovor ugovaratelja putovanja i to u roku od 15 dana, računajući od dana primitka istog. Pri tome će Internet turistička agencija rješavati samo one prigovore, čiji se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu pružanja usluge,

Internet turistička agencija i ugovaratelj putovanja su suglasni, da će svaki eventualno nastali spor, pokušati riješiti mirnim putem, dogovorno, a ukoliko u tome ne uspiju, ugovaraju nadležnost suda prema sjedištu Internet turističke agencije. Mjerodavno prava prilikom rješavanja prigovora je hrvatsko pravo.

15. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Internet turistička agencija će kao poslovnu tajnu, čuvati sve što je saznala o ugovaratelju putovanja i bez njegova odobrenja, osim u zakonom propisanim slučajevima, nikome neće priopćavati podatke o: OIB-u, njegovoj adresi, mjestu i vremenu putovanja, boravku, uplaćenoj cijeni, kao ni otkrivanja imena njegovih suputnika. Internet turistička agencija neće davati osobne podatke ugovaratelja putovanja bilo kojoj trećoj osobi bez prethodnog izričitog i pisanog odobrenja putnika, osim ako je na to obvezan zakonom ili odlukom nadležnog tijela državne vlasti. Ugovaratelj putovanja je suglasan da se njegovi podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Internet turističke agencije.

16. INFORMACIJE

Obavijesti koje ugovaratelj putovanja dobije na prijavnom mjestu ne obvezuju organizatora u većoj mjeri nego što su to obavijesti u samome programu.

17. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi opći uvjeti turističkih aranžmana, sastavni su dio ugovora o putovanju koji ugovaratelj putovanja sklapa sa Internet turističkom agencijom , odnosno agencijom koju je ona ovlastila da prodaje njezine aranžmane. Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve rješavati sporazumno. Ukoliko to nije moguće, a u slučaju spora nadležan je sud u Sisku, a primjenjuje se hrvatsko pravo.
Potpisivanjem ugovora o putovanju, ugovaratelj putovanja u cijelosti prihvaća program i Opće uvjete za turističke aranžmane Internet turističke agencije.

U Sisku, 03. prosinca 2014.

Internet turistička agencija DMC 4 GODIŠNJA DOBA, obrt za turizam i usluge

vl. Romana Bunčić ; Petrinjska 9c, 44000 Sisak

www.dmc4seasons.eu

HR-QB-44-03010003170

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.